Geachte VSV’s,

Op 20 December 2017 werd door VSV InZwang en VSV Zoetermeer de Federatie van VSV’s opgericht! Bij oprichting waren er dus 2 VSV’s lid. We bestaan nu twee jaar, tijd voor een evaluatie en een vooruitblik naar 2020 (en verder).

Terugblik
Aanleiding tot het oprichten van de Federatie was het feit dat er in toenemende mate taken aan de VSV’s werden toebedeeld zonder dat de VSV’s hierbij officieel waren betrokken en zij nergens formeel aan tafel zaten om de Verloskundige SamenwerkingsVerbanden te vertegenwoordigen, belangen van de VSV’s te behartigen en wensen van de VSV’s te verwoorden.

In eerste instantie werd getwijfeld of de Federatie wel nodig was. Immers er waren het CPZ en de Taskforce die met financiering van VWS de VSV’s ondersteunden in hun werk. Ook vond men dat alle betrokken partijen die in het VSV zaten (gynaecologen, verloskundigen, kraamzorg, ziekenhuis en Subscribe Past Issues kinderartsen) al vertegenwoordigd waren in alle gremia, zoals bestuur CPZ, Indicatoren commissie, enz. Het heeft veel moeite gekost om de Federatie geaccepteerd te krijgen en alle partijen te doen inzien dat het toch verstandig is om de Federatie een eigen plek toe te kennen op landelijk niveau. Immers, het VSV/IGO wordt gezien als de kerninstantie die de zorg regionaal rond zwangerschap en geboorte gestalte moet geven, en heeft problemen en uitdagingen die bij de monodisciplinaire beroepsverenigingen onvoldoende worden overzien. Kortom als de VSV’s de kern van de geboortezorg zijn dan hoort een stevige professionele vertegenwoordiging van de VSV’s er gewoon bij.

Waar staan we nu
Inmiddels zijn 55 VSV’s/IGO’s lid van de Federatie (> 75%), bestaat het Bestuur nu uit 4 leden die 8 keer per jaar bijeenkomen en intensief overleggen en zitten wij op landelijk niveau in de Werkgroep Indicatoren in de Geboortezorg, Werkgroep Eenheid van Taal, Werkgroep Herziening Zorgstandaard (zie ook verder), het Babyconnect project en het BUZZ programma. Ook hebben wij inmiddels regelmatig overleg met Bestuur CPZ en staan er afspraken met het nieuwe Bestuur van de KNOV en met het Bestuur van de NVOG. Daarnaast onderhouden wij contacten met Perined, VWS en volgende week is er overleg met Zorgverzekeraars Nederland over de ontwikkelingen op het gebied van de Geboortezorg. Onze halfjaarlijkse bijeenkomsten worden goed bezocht en wij proberen alle VSV’s en IGO’s zo veel mogelijk ondersteuning te bieden. Kortom de Federatie heeft zich in twee jaar tot een serieuze gesprekspartner op landelijk niveau ontwikkeld. Maar we zijn nog niet echt tevreden. Onze leden merken nog te weinig dat het voor hen makkelijker wordt gemaakt. Ook de financiering van het extra werk is nog niet structureel geregeld, en nog steeds worden VSV’s door veel partijen in het veld benaderd zonder dat afstemming (met de Federatie en andere partijen) heeft plaatsgevonden. Zo waren er in 2 weken 2 congressen met als belangrijk thema pijnstilling tijdens de baring…

De toekomst
Belangrijke doelstelling van de Federatie is om de VSV’s te ontzorgen, dus hen zo veel mogelijk de tijd te geven zich met hun primaire taak bezig te houden (zorg dus) met zo min mogelijk extra taken. Daar waar het nodig is om organisatorisch dingen te regelen dit zo veel mogelijk op landelijk niveau te laten plaatsvinden en als het op eigen of regionaal niveau moet, hiervoor gepaste financiering te regelen. Inmiddels is men er op landelijk niveau, zowel bij de ziektekosten verzekeraar als bij VWS als bij CPZ van doordrongen dat er financieel iets geregeld moet worden om de VSV’s in staat te stellen hun werk naar behoren te verrichten. Dit zal niet in een jaar geregeld zijn maar het besef en dus het begin is er. Wel merkt het bestuur inmiddels dat het steeds meer tijd kost om bij al die landelijke overleggen aanwezig te zijn. Zoals u weet zijn de vacatiegelden van de bestuursleden de sluitpost van de begroting, maar zelfs zonder vergoeding is er een risico dat wij als Federatie de begroting niet meer rond krijgen in de toekomst. Wij zullen een en ander op de ALV van 20 Maart 2020 verder bespreken.

Digitaal gemak
Op 12/12 vond er overleg plaats tussen de besturen van het actieprogramma Babyconnect en uw Federatie. Aanleiding voor dit overleg waren de zorgen en vragen die het bestuur van de Federatie had over Babyconnect. We hebben met elkaar kunnen spreken over de ambitie en het tijdspad van Babyconnect, de resultaten en de ons inziens grote inspanning die van de VSV’s gevraagd wordt. Er waren vier grote zorgpunten: Het programma is erg ambitieus Het tijdspad om deze ambitie waar te maken is erg kort Het resultaat is vooralsnog onzeker Er wordt wederom vrij veel inspanning van de VSV’s gevraagd Het was een constructief overleg waarbij over en weer misverstanden uit de weg konden worden geruimd. Een deel van onze zorgen is hiermee weggenomen. De stand van zaken is op dit moment dat er 11 VSV’s gebundeld in 2 clusters subsidie hebben aangevraagd. Dit is een moeizaam proces geweest omdat bij aanvang nog niet alle details voldoende waren uitgewerkt. De aanvragen liggen bij VWS. Er is enige vertraging in de beoordeling maar verwacht wordt om eind januari duidelijkheid te hebben. In Februari start de nieuwe aanvraagronde. Wij geven op onze bijeenkomst van 20 Maart wederom een update van de ontwikkelingen. Het tweede deel van het overleg betrof overleg over het dashboard voor VSV’s zoals dat in de workshop op onze laatste bijeenkomst is getoond. Kort gezegd betreft het een dashboard dat ieder VSV inzicht geeft in alle relevante parameters die door de zorgstandaard worden voorgeschreven. Het biedt mogelijkheden om eenvoudig een PDCA cyclus op te zetten, een eenvoudige methode om in het eigen VSV vragenlijsten uit te zetten (zowel de verplichte als de door het VSV gewenste) en de resultaten real time te bekijken. Ook wordt in het dashboard de informatie van Perined zichtbaar op VSV niveau. Het Bestuur van de Federatie vindt het heel belangrijk dat de VSV’s dit kosteloos tot hun beschikking krijgen zodat zij de verantwoordelijkheden die de zorgstandaard met zich meebrengt ook daadwerkelijk kunnen waarmaken. Er werd positief op dit initiatief gereageerd, en hoewel ook Babyconnect aan veel regels is gebonden wordt gezamenlijk gezocht naar een mogelijkheid om dit belangrijke instrument toch op de een of andere manier voor de VSV’s ter beschikking te stellen. Ook hierover wordt u verder op de hoogte gehouden.

Ouderplatform
NONA Het Bestuur is in overleg met de organisatie van ouderplatform NONA om te zien of er mogelijkheden zijn om voor VSV’s regionaal een cliënt participatie platform op te richten en kosteloos aan te bieden. Dit betreft geen commercieel maar ideëel gedreven organisatie die hiervoor ook geen kosten in rekening brengt. Aangezien het een onderdeel is van het takenpakket van de VSV’s om een cliëntenraad te hebben, liggen hier mogelijkheden om dit goed te organiseren. We houden u hiervan op de hoogte.

Onderzoek
Het empowerment onderzoek loop goed, en we verwachten op korte termijn een uitspraak over de ZONMW subsidie aanvraag voor het onderzoek naar praktijk variatie bij inleiden van de baring.

Ontwikkelingen in het Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden, we zijn verheugd dat Dita Schipper-Treur van de kraam bereid is om toe te treden en het bestuur te complementeren. Dit zal op de AVL worden voorgelegd aan de leden. Op 1 Augustus bereikt de voorzitter van het bestuur de pensioengerechtigde leeftijd. Hoewel het zeker niet zo is dat hij per direct zijn functie neerlegt, is er wel behoefte aan een gynaecoloog die toe wil treden tot het Bestuur, zodat t.z.t. er ook van die groep een vertegenwoordiger blijft (geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden).

Volgende bijeenkomst
Zoals u gemerkt heeft hebben wij als bestuur voor een andere opzet gekozen voor de landelijke bijeenkomst. Net als de leden is het bestuur ook enthousiast over inzet van workshops. Ook op 20 Maart willen wij weer met specifieke workshops gaan werken waarbij wij zorgen dat wij experts uit het veld uitnodigen en u de ruimte krijgt om uw twijfels zorgen en kennis in te brengen. De concept agenda voor de bijeenkomst van 20 Maart 2020 (dan is ook de ALV) ziet er als volgt uit:

12.30 Inloop
13.00-13.30 ALV
13.30-14.00 Overzicht ontwikkelingen in de Geboortezorg
14.00-16.30 Workshops (met pauze)
16.30-17.00 Evaluatie en afsluiting

Aanmelden
Als onderwerpen voor de workshops had het bestuur de volgende items bedacht:

Hoe letterlijk moeten we de Zorgstandaard nemen? (Coördinerend zorgverlener, ook juridisch)
Kwaliteitsbeleid in de praktijk
Hoe regel je een juridische entiteit voor je VSV (Gewoon een stap voor stap plan, zo veel mogelijk hier bestaat naar wij begrijpen nog steeds behoefte aan)
Uniform zorgpad kwetsbare zwangere met lokale invulling van sociale kaart en steunpalet (Kansrijke Start).
Inzicht in projecten ICT (Babyconnect, ICHOM, BUZZ, Perined)
Natuurlijk kunt u als VSV ook een onderwerp aandragen! (zie link hieronder)

Belangrijk verzoek
Het bestuur wil graag van haar leden input op de volgende onderwerpen:

Herziening Zorgstandaard. Alle suggesties over schrappen aanvullen of veranderen van elementen uit da zorgstandaard graag mailen naar bestuurslid Marlies Kluiters, mailadres: marlies.kluiters@federatievsv.nl

Via deze link ontvangen we graag uw suggesties voor de volgende drie onderwerpen:

Het Bestuur ontvangt heel graag uw suggesties voor workshops zodat wij die op uw behoeften kunnen afstemmen.
Suggesties voor het bestuur waar zij vooral aandacht aan moeten geven de komende tijd, zijn meer dan welkom!
Het bestuur doet een oproep aan alle enthousiaste gynaecologen die in het Bestuur van een VSV zitten om zich aan te melden als bestuurslid.
Met klem verzoek ik u om deze nieuwsbrief onder ALLE leden van uw VSV te verspreiden zodat er geen formatie verschillen ontstaan.

We wensen iedereen fijne kerstdagen en alle goeds in 2020!

Met vriendelijke groeten, namens het hele bestuur: Eric Hallensleben, voorzitter